PIOTR KOTOWICZ

2001

Kotowicz P. Rec.: W. Świętosławski, Ślady najazdów tatarskich na Europę Środkową w XIII w., Archeologia Polski Środkowowschodniej 6, 2001, s. 269-271.

2002

Klisz T., Kotowicz P., Podgórski A., A to dziegieć właśnie!, Wiadomości Uniwersyteckie 1 (88), Lublin 2002, s. 7.
Kotowicz P., Żelazne grzywny grotopodobne z grodziska wczesnośredniowiecznego "Horodna" w Trepczy, pow. Sanok, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 23, 2002, s. 221-226.
Kotowicz P., Podgórski A., Woliński P., Piec garncarski z okresu wpływów rzymskich w Niedźwicach, gmina Koprzywnica, Zeszyty Sandomierskie 16, 2002, s. 38-39.
Kotowicz P. N., Militaria średniowieczne w zbiorach Muzeum Historycznego w Sanoku, Sanok 2002.
Kotowicz P. N., Podgórski A., Jeremicz J., Ślady garncarzy sprzed 1700 lat, Wiadomości Uniwersyteckie 5 (92), Lublin 2002, s. 28.

2003

Klisz T., Kotowicz P., Podgórski A., Tereszczuk D., Woliński P., Piekielny sekret Grobelek, Z Otchłani Wieków 58/1-4, 2003, s. 123-126.
Kotowicz P. i inni, Dwadzieścia pięć lat archeologii w Masłomęczu 1977-2002. Materiały do bibliografii prasowej archeologii w Masłomęczu, red. J. Gurba, Lublin 2003.
Kotowicz P. N., Między mieczem a kądzielą. Bractwo Rycerzy Ziemi Sanockiej, Impresje Muzealne 10, Sanok 2003, s. 17, 20.

2004

Ginalski J., Kotowicz P. N., Elementy uzbrojenia i oporządzenia jeździeckiego z grodziska wczesnośredniowiecznego "Horodyszcze" w Trepczy, pow. Sanok, stan. 2, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 25, 2004, s. 187-257.
Kotowicz P. N., Wojowie i Rycerze. Uzbrojenie średniowieczne na pograniczu polsko-rusko-słowackim. Katalog wystawy, Sanok 2004.
Kotowicz P. N., Zabytki archeologiczne z okresu lateńskiego i wpływów rzymskich w zbiorach Muzeum Historycznego w Sanoku, [w:] Okres lateński i rzymski w Karpatach Polskich, red. J. Gancarski, Krosno 2004, s. 711-725.
Kotowicz P. N., Pacior od wczesnośredniowiecznego relikwiarza-enkolpionu ze Srogowa Górnego, pow. Sanok, Sprawozdania Archeologiczne 56, 2004, s. 495-504.

2005

Klisz T., Kotowicz P., Podgórski A., Tereszczuk D., Woliński P., Nowożytna smolarnia w Grobelkach, pow. Chełm, Archeologia Polski Środkowowschodniej 7, 2005, s. 147-149.
Kotowicz P. N., Stan i potrzeby badań nad wczesnośredniowiecznym ciałopalnym obrzędkiem pogrzebowym na terenie województwa lubelskiego, Archeologia Polski Środkowowschodniej 7, 2005, s. 156-172.
Kotowicz P. N., Żelazna przewleczka z grodziska wczesnośredniowiecznego "Horodna" w Trepczy, stan. 1, pow. Sanok, Rocznik Przemyski 41/2, 2005, s. 113-124.
Kotowicz P. N., System militarny Sanoka we wczesnym średniowieczu, Acta Militaria Mediaevalia I, 2005, s. 61-86.
Kotowicz P. N., Nieznany topór późnośredniowieczny z Radymna w zbiorach archeologicznych Muzeum w Jarosławiu, Acta Militaria Mediaevalia I, 2005, s. 165-169.
Kotowicz P. N., Międzynarodowa konferencja naukowa "Sztuka wojenna na pograniczu polsko-rusko-słowackim w średniowieczu", Sanok 2004, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 26, 2005, s. 439-440.
Kotowicz P. N., Dziesięć dni w archeologicznym Raju, Z Otchłani Wieków 60/1-4, 2005, s. 115-120.
Kozak-Zychman W., Kotowicz P. N., Tereszczuk D., Pochówek szkieletowy w kurhanie wczesnośredniowiecznym w Horodyszczu, pow. Biała Podlaska, Archeologia Polski Środkowowschodniej 7, 2005, s. 248-250.

2006

Fedyk R., Kotowicz P. N., Zamczysko. Średniowieczne grodzisko w Sanoku-Białej Górze. Część I, Sanok 2006.
Kotowicz P. N., Zabytki archeologiczne z okolic grodziska wczesnośredniowiecznego "Horodna" w Trepczy, pow. Sanok, stan. 1., [w:] Wczesne średniowiecze w Karpatach polskich, red. J. Gancarski, Krosno 2006, s. 454-500.
Kotowicz P. N., Uwagi o znaleziskach kiścieni wczesnośredniowiecznych z obszaru Polski, Acta Militaria Mediaevalia II, 2006, s. 51-66.
Kotowicz P. N., Przemiany w uzbrojeniu plemiennym i wczesnopaństwowym (VI - poł. XIII w.) w polskiej części dawnych księstw ruskich - wybrane przykłady, [w:] Держава та Армія, Вісник Національного Університету „Львівська Політехніка” 571, 2006, s. 18-47.
Kotowicz P. N., Żelazne dzwonki wczesnośredniowieczne z okolic Sanoka, Rocznik Sanocki 8, 2006, s. 73-80.
Kotowicz P. N., Michalak A., "...I poszedł Włodzimierz na Lachów...". O recepcji orientalnych militariów w średniowiecznej Polsce, Z Otchłani Wieków 61/1-2, 2006, s. 82-96.
Kotowicz P. N., Świątek M., Mittelalterliche Streitäxte au den Sammlungen des Regionalmuseums in Jasło. Ein Beitrag zur Kenntnis der Bewaffnung in den polonischen Karpaten, Acta Archaeologica Carpathica 41, 2006, s. 115-145.
Kotowicz P. N., Zielińska M., Ziemia sanocka w pradziejach i wczesnym średniowieczu, [w:] Gdzie wspólne źródła... Dzieje współistnienia kultur polskiej i ukraińskiej za ziemi sanockiej od średniowiecza do współczesności, Sanok 2006, s. 7-30.

2007

Kotowicz P. N., Woda w słowiańskich wyobrażeniach o zaświatach - mit a rzeczywistość, [w:] Środowisko pośmiertne człowieka, Funeralia Lednickie 9, red. W. Dzieduszycki, J. Wrzesiński, Poznań, 2007, s. 59-77.
Kotowicz P. N., Problematyka "Zamczyska" w Mymoniu w świetle zabytków archeologicznych ze zbiorów Muzeum Historycznego w Sanoku, [w:] Seminarium Trepczańskie, Sanok 2007, s. 51-67.
Kotowicz P. N., Michalak A., Late Medieval battle-axes with tangs from the Polish lands. A component of Tatar or local weaponary? Fasciculi Archaeologiae Historicae 20, 2007, s. 9-21.
Zielińska M., Kotowicz P. N., Sanok późnośredniowieczny w świetle źródeł archeologicznych, [w:] Późne średniowiecze w Karpatach polskich, red. J. Gancarski, Krosno 2007, s. 441-462.

2007/2008

Kotowicz P. N., Michalak A., Status of Research on Early-Medieval Armament in Małopolska. Remarks Regarding the Monograph Study by Piotr Strzyż (2006A), Acta Archaeologica Carpathica 42-43, 2007-2008, s. 371-417.

2008

Glinianowicz M., Kotowicz P. N., Militaria wczesnośredniowieczne z latopisowego Sanoka, [w:] Стародавній Iскоростень і слов’янськи гради, t. 1, Коростень 2008, s. 81-94.
Janowski A. Kotowicz P. N., Michalak A., Jeszcze o mieczu z Radymna, Acta Militaria Mediaevalia IV, 2008, s. 167-188.
Kotowicz P. N., Wczesnośredniowieczny topór z miejscowości Kryniczki w powiecie zamojskim, Silesia Antiqua 44, 2008, s. 170-175.
Kotowicz P. N., Zabawka czy oręż ćwiczebny? Przyczynek do badań nad problematyką drewnianych naśladownictw średniowiecznych mieczy, [w:] Nie tylko broń. Niemilitarne wyposażenie wojowników w starożytności i średniowieczu, Acta Archaeologica Lodziensia 54, red. W. Świętosławski, Łódź 2008, s. 89-98.
Kotowicz P. N., Early medieval war-flails (kistens) from Polish Lands, Fasciculi Archaeologiae Historicae 21, 2008, s. 75-86.
Kotowicz P. N., Nie tylko żeleźca. O rzadziej postrzeganych elementach średniowiecznych toporów, [w:] ad Oderam fluvium. Księga dedykowana pamięci Edwarda Dąbrowskiego, red. B. Gruszka, Zielona Góra 2008, s. 441-465.
Kotowicz P. N., ...wszystkę jego broń umieścili obok niego... Pochówki wojowników (?) na wczesnośredniowiecznych, ciałopalnych cmentarzyskach kurhanowych z terenu Polski, Funeralia Lednickie 10, red. W. Dzieduszycki, J. Wrzesiński, Poznań 2008, s. 363-383.
Kotowicz P. N., Zespół obiektów wczesnośredniowiecznych na osadzie wielokulturowej nr 10 w Sanoku-Olchowcach, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 29, 2008, s. 21-36.
Kotowicz P. N., Dwie wczesnośredniowieczne bradatice z południowej Lubelszczyzny, [w:] Hereditas praeteriti. Additamenta archaeologica et historica dedicata Ioanni Gurba Octogesimo Anno Nascendi, red. H. Taras, A. Zakościelna, Lublin 2008, s. 383-396.
Kotowicz P. N., Fedyk R., Late-Roman Spatha from Lake Solińskie in Polańczyk, [w:] The turbulent epoch. New materials from the Late Roman Period and the Migration Period, t. II, Lublin 2008, s. 113-117.
Kotowicz P. N., Muzyczuk A., Militaria średniowieczne z Królewskiego Miasta Krosna, Acta Militaria Mediaevalia IV, 2008, s. 125-166.

2008/2009

Góra M., Kotowicz P. N., Ornamentowany czekan z wczesnośredniowiecznej osady obronnej w Barkowicach Mokrych koło Sulejowa, Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi 44, 2008-2009, 237-263.

2009

Glinianowicz M., Kotowicz P. N., Dwa nieznane późnośredniowieczne miecze z południowo-wschodniej Polski, [w:] Arma et Medium Aevum. Studia nad uzbrojeniem średniowiecznym, red. P. Kucypera, P. Pudło, G. Żabiński, Toruń 2009, s. 182-197.
Glinianowicz M., Kotowicz P. N., Puginał nożowy z miejscowości Burdze koło Stalowej Woli, Acta Militaria Mediaevalia V, 2009, s. 221-227.
Kotowicz P. N., Architektura obronna i wyposażenie załogi zamku sanockiego w późnym średniowieczu, [w:] Фортеця. Збірник Заповідника „Тустань” на пошану Михаила Рожка, Львів 2009, s. 366-378.
Kotowicz P. N., Piec garncarski kultury przeworskiej z miejscowości Niedźwice, pow. Sandomierz, stan. 11, [w:] Archeologia Barbarzyńców 2008: powiązania i kontakty w świecie barbarzyńskim, Collectio Archaeologica Resoviensis, Rzeszów, 2009, s. 439-451.

2010

Kotowicz P. N., Chlewicki R., O pożytkach z archiwów. Późnośredniowieczny trzewik pochwy miecza z badań Tadeusza R. Żurowskiego na zamku "Sobień" w Manastercu, [w:] Variae Sententiae. Księga jubileuszowa Działu Archeologii Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, red. J. Podgórska-Czopek, Rzeszów 2010, s. 139-162.
Kotowicz P. N., Glinianowicz M., Kolejne odkrycia archeologiczne na wielokulturowej osadzie w Sanoku-Olchowcach, stan. 10, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego XXXI, 2010, s. 93-100.

2011

Glinianowicz M., Kotowicz P. N., Przyczynek do dziejów rynku i ratusza w Brzozowie na podstawie ostatnich nadzorów archeologicznych, Fasciculi Musei Regionalis Brzozoviensis 5, 2011, s. 277-303.
Jara K., Glinianowicz M., Kotowicz P. N., Ikony ze zbiorów sanockich muzeów jako źródło do poznania uzbrojenia pogranicza Małopolski i Rusi Czerwonej w późnym średniowieczu, [w:] Cum Arma per Aeva. Uzbrojenie indywidualne na przestrzeni wieków, red. P. Kucypera, P. Pudło, Toruń 2011, s. 222-273.
Kotowicz P. N., Wampir z ulicy Zamkowej 20 w Sanoku, Rocznik Sanocki X, 2011, s. 33-65.
Kotowicz P. N., Early medieval ornamented axes from the territory of Poland, [w:] Militaria Mediaevalia in Central and South Eastern Europe, Studia Universitatis Cibiniensis, Series Historica, Supplementum 1, red. I. M. Ţiplic, Sibiu 2011, s. 105-132.
Kotowicz P. N., Międzynarodowa konferencja Военни експедиции, въоръжение и снаряжение (Античность и Средновековие) – Military Campaigns, Weaponry And Military Equipment (Antiquity And Middle Ages), Warna (Bułgaria), 14-16.05.2009, Acta Militaria Mediaevalia VII, 2011, s. 241-243.
Kotowicz P. N., Glinianowicz M., Późnośredniowieczny miecz z sygnowaną głowicą z okolic Jaślisk w ziemi sanockiej, [w:] Non Sensistis Gladios. Studia ofiarowane Marianowi Głoskowi w 70. rocznicę urodzin, red. O. Ławrynowicz, J. Maik, P. A. Nowakowski, Łódź 2011, s. 201-218.
Kotowicz P. N., Michalak A., Militaria Mediaevalia in Central and South Europe konferencja bronioznwcza w Sibiu, Rumunia, Acta Militaria Mediaevalia VII, 2011, s. 246-248.
Zielińska M., Kotowicz P. N., Cmentarzysko grodowe na wzgórzu zamkowym w Sanoku, [w:] In silvis, campis... et urbe. Średniowieczny obrządek pogrzebowy na pograniczu polsko-ruskim, red. S. Cygan, M. Glinianowicz, P. N. Kotowicz, Rzeszów-Sanok 2011, s. 187-220.

2012

Kotowicz P. N., Przybyła M. S., Osada z przełomu epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w Ladzinie, pow. Krosno, stan. 10, [w:] Peregrinationes Archaeologicae in Asia et Europa Joanni Chochorowski dedicatae, red. W. Blajer, Kraków, s. 283-296.
Glinianowicz M., Muzyczuk A., Kotowicz P. N., Dzieje przedlokacyjne Rymanowa i okolic, [w:] Rymanów. Dzieje miasta i zdroju, wyd. 2 - poprawione i uzupełnione, red. F. Kiryk, Krosno, s. 71-110.
Kotowicz P. N., Orłowska-Synus A., Ceramika z przedwojennych badań na wczesnośredniowiecznym grodzisku w Stupnicy ze zbiorów Muzeum Historycznego w Sanoku, Фортеця. Збірник заповідника „Тустань” t. 2, 2012, s. 390-403.
Kotowicz P. N., Na tropie spektakularnej omyłki. Nowe spojrzenie na toporek z "napisem" z Ostrowa Tumskiego w Poznaniu, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica 29, s. 111-122.

2013

Bagińska J., Kotowicz P. N., Kucypera P., Rybka K., Sword fragment from Nowosiółki Kardynalskie, Tomaszów Lubelski District. Materials and Conservation Remarks, [w:] Weapons Brings Peace? Warfare in Medieval and Early Modern Europe, red. L. Marek, Wratislavia Antiqua 18, Wrocław, s. 31-40.
Ginalski J., Glinianowicz M., Kotowicz P. N., Elementy "południowe" w kulturze materialnej mieszkańców Kotliny Sanockiej w IX-X w., [w:] Transkarpackie kontakty kulturowe w okresie lateńskim, rzymskim i wczesnym średniowieczu, red. J. Gancarski, Krosno, s. 381-432.
Kotowicz P. N., The Sign of the Cross on the Early Medieval Axes - A Symbol of Power, Magic or Religion?, [w:] Weapons Brings Peace? Warfare in Medieval and Early Modern Europe, red. L. Marek, Wratislavia Antiqua 18, Wrocław, s. 41-55.
Kotowicz P. N., Problematyka badań bronioznawczych nad wczesnośredniowiecznym uzbrojeniem Lubelszczyzny, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 34, s. 51-71.
Kotowicz P. N., Analiza kolekcji toporów średniowiecznych, [w:] Topory średniowieczne z Ostrowa Lednickiego i Giecza, red. P. Sankiewicz, A. M. Wyrwa, Dziekanowice-Lednica, s. 43-101.
Kotowicz P. N., Michalak A., Wczesnośredniowieczna broń obuchowa z terenu Polski w dorobku Andrzeja Nadolskiego z perspektywy kolejnych lat badań, [w:] Broń zwierciadłem epoki. Andrzeja Nadolskiego bronioznawcze dokonania i inspiracje, red. P. Strzyż, W. Świętosławski, Łódź, s. 47-62.
Kotowicz P. N., Sankiewicz P., Katalog, [w:] Topory średniowieczne z Ostrowa Lednickiego i Giecza, red. P. Sankiewicz, A. M. Wyrwa, Dziekanowice-Lednica, s. 103-279.
Kotowicz P. N., Broń i oporządzenie jeździeckie, [w:] Sutiejsk. Gród pogranicza polsko-ruskiego w XI-XIII w. Studium interdyscyplinarne, red. J. Kalaga, Warszawa, s. 62-75.
Kotowicz P. N., Dwie ostrogi żelazne z Sanoka-Olchowiec, Acta Militaria Mediaevalia IX, s. 240-241.
Kotowicz P. N., Michalak A., Mikulczyce 2011 - międzynarodowa konferencja poświęcona uzbrojeniu z VIII-X wieku w Europie Środkowej, Acta Militaria Mediaevalia IX, s. 251-253.

2014

Glinianowicz M., Kępa M., Kotowicz P. N., Orłowska-Synus A., Nowożytne pochówki z nieistniejącego cmentarza przy ul. Sobieskiego w Sanoku, Rocznik Sanocki XI, s. 29-47.

w druku:

Kotowicz P. N., Glinianowicz M., Michalak A., Elements of the weaponry from the 9th and 10th century Trepcza complex near Sanok, South-Eastern Poland, Brno.
Kotowicz P. N., Skowroński P., Curia cum fortalicio alias sz thuyerdza. Późnośredniowieczne rycerskie dwory obronne w ziemi sanockiej - perspektywy badawcze, [w:] Zamki w Karpatach, red. J. Gancarski, Krosno.

Information

Opening hours:

16 April to 15 November

Mon 8am - 12pm
other days of the week 9am - 5pm

 

16 November to 15 April

Mon 8am  - 12pm
Tues - Fri 9am - 4pm
Sat - Sun 9am - 3pm

 

Tickets:
Regular fee – 28 PLN
Reduced fee – 18 PLN
Family 2+1 – 69 PLN
Family 2+2 – 84 PLN
Family 2+3 and more – 95 PLN
Ticket for 1 temporary exhibition (for people who do not visit permanent exhibitions) – PLN 5
Audio Guide – 12 PLN

here is the instruction manual for the audioguide...

Guided tour in Polish – 80 PLN
(1 guide can guide a group of up to 25 people)

Guided tour in English, French or German is available for ordering at the ticket office or by phone + 48 13 46 306 09, ext. 35, fare – 100 PLN
All reservations e-mail: rezerwacja.mhs@interia.pl

© The Historical Museum in Sanok is the exclusive owner of copyrights of Zdzisław Beksiński's works 

We recommend

shop

 

Events